Monday, November 12, 2007

166. Gold Chains #4


Terrassa, 1999. Shory, Giro er Nene y Yeye.